Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công nghệ trong ngành xử lý nước. Trong xử lý nước thải thì có công nghệ xử lý nước thải bằng màng MBR, công nghệ xử lý nước thải vi sinh hiếu khí, công nghệ xử lý nước thải vi sinh yếm khí…

Các hệ thống xử lý nước thải mà chúng tôi đã thực hiện
Các hệ thống xử lý nước thải mà chúng tôi đã thực hiện

Trong công nghệ xử lý nước cấp như: xử lý nước tinh khiết, xử lý nước giếng, xử lý nước nhiễm phèn, xử lý nước sinh hoạt…

Hình ảnh hệ thống xử lý nước cấp
Hình ảnh hệ thống xử lý nước cấp