Xử lý nước cấp

Nguồn nước mặt cũng như nguồn nước ngầm của chúng ta hiện nay đang bị ô nhiễm nặng do môi trường bị ô nhiễm kéo theo nguồn nước bị ô nhiễm theo. Nguồn nước hiện tại ô nhiễm như ô nhiễm kim lọa nặng, thuốc trừ sâu, ô nhiễm do rác thải gây ra, ô nhiễm do khai thái các nguồn tài nguyên như khai thác than, khai thác rừng, khai thác vàng, khai thác than… đã làm kéo theo nguồn nước chúng ta mỗi ngày một ô nhiễm nặng.

 

Xử lý nước cấp
Xử lý nước cấp

Do nguồn nước hiện nay bị ô nhiễm nặng từ thành thị đến nôn thôn. Ở thành thị thì bị ô nhiễm do công nghiệp hóa nước thải thải ra môi trường chưa qua xử lý, ô nhiễm do khí thải như ô tô, xe máy… khí này sẽ được nước mưa rửa trôi và làm nguồn nước bị ô nhiễm. Ở nông thôn thì nguồn nước bị ô nhiễm do thuốc trừ sâu, phân hóa học…

Điểm cung cấp sản phẩm

Công ty Môi trường Nhật Ý