Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nguồn như sinh hoạt hằng ngày của con người như tắm giặt, nấu ăn, bể tự hoại, từ nhà ăn…

Dưới đây là sơ đồ phát sinh nguồn nước thải sinh hoạt

 

Nguồn nước cấp ⇒ con người ∑

Dưới đây là một vài cách xử lý nước thải sinh hoạt đã áp dụng cho các công trình thực tiễn mà chúng tôi đã thực hiện